ข้อมูลใบอนุญาต

 

เลขที่ใบอนุญาต

                                            

   1. ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล เลขที่ 0936/2557
 
   2. ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0257/2558
 
   3. สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ BSA-01078
 
   4. สมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทยประเภทนิติบุคคล เลขที่ 5-090

 

 

Visitors: 22,476